umowa zlecenie

Wielu młodych ludzi w okresie studiów poszukuje dorywczej lub niekiedy nawet stałej pracy. Kim więc jest student dla potencjalnego pracodawcy i dlaczego zatrudnienie go na umowę zlecenie jest korzystnym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców? Otóż sprawa jest dosyć prosta. Wszystko jest kwestią ZUS-u

Student w świetle prawa

Mianem studenta określamy osobę kształcącą się na pierwszym lub drugim stopniu studiów, bądź też na jednolitych studiach magisterskich. Studentem jest się do czasu złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, złożenia egzaminu dyplomowego, lecz także do czasu zaliczenia ostatniej przewidzianej w programie studiów praktyki, bądź, jakże prozaicznego – skreślenia z listy studentów na danej uczelni.

Umowa zlecenie dla studenta Istotny jest również fakt, że przepisy nie regulują kwestii dotyczących osób, które zakończyły studia pierwszego stopnia z dyplomem i zamierzają je kontynuować na drugim stopniu, a dokładniej kwestii okresu pomiędzy zdaniem jednej legitymacji, a otrzymaniem kolejnej. Nie można jednoznacznie stwierdzić czy taka osoba w trakcie „okresu przejściowego” nadal utrzymuje status studenta.

Oczywiście w tej sprawie stanowisko zajęły organizacje studenckie postulujące o zwolnienie ze składek pracodawców takich osób, ze względu na ważność legitymacji – do 31 października. ZUS jednak posiada odmienne zdanie na ten temat i zatrudnienie takiej osoby w okresie między pierwszym a drugim stopniem i nie odprowadzenie z nią składek jest traktowane w czasie kontroli jako błąd.

Umowa zlecenie dla studenta

Przedsiębiorcy bardzo chętnie zatrudniają studentów na umowę zlecenie ze względu na brak obowiązku odprowadzania za nich składek ZUS. Oczywiście są pewne ograniczenia. Osoba, która ukończyła 26 lat, mimo że będzie posiadać status studenta, nie kwalifikuje się już do zwolnienia ze składek przez pracodawcę.

Podobna sytuacja mam miejsce w momencie, gdy student jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Wyjątek stanowi jednoczesne zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie u jednego pracodawcy i umowę o pracę u innego. Wtedy żaden z pracodawców nie musi odprowadzać składek ZUS za jego zatrudnienie.

Wynagrodzenie i prawa studenta zatrudnionego w oparciu o umowę zlecenie

Zgodnie z prawem od 2017 minimalna stawka na umowie zleceniu nie może być niższa ni 13,00zł brutto za jedną godzinę pracy. Ponad to, dzięki temu, że student zatrudniony w oparciu o umowę zlecenie swoją wypłatę ma pomniejszoną jedynie o podatek dochodowy i dlatego faktycznie otrzymuje wyższe wynagrodzenie „na rękę”. Jest to konsekwencją tego, iż pracodawca ponosi koszty wyłącznie wynagrodzenia brutto zleceniobiorcy.

Dodatkowo nierzadko spotyka się nieuczciwych przedsiębiorców, którzy chcą wykorzystać młodych i niedoświadczonych pracowników. Zleceniobiorcy powinni być świadomi, że nie są związani prawem w kwestiach dotyczących urlopu wypoczynkowego oraz jego udzielania oraz ochrony przed wypowiedzeniem umowy, a także wynagrodzenia za okres choroby.