renta

Renta rodzinna to świadczenie przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych członkom rodziny osoby, która była w momencie śmierci uprawniona do emerytury lub innego świadczenia wypłacanego przez wspomniany wyżej ZUS. Wysokość renty rodzinnej ustalana jest w oparciu o kilka kryteriów. Po pierwsze, zależy ona od ilości osób uprawnionych do jej pobierania. Po drugie,  wysokość tego świadczenia uzależnione jest również od poziomu należności emerytury, renty czy świadczenia przedemerytalnego, pobieranego przez zmarłego członka rodziny.

 

Komu przysługuje renta rodzinna

Wysokość renty rodzinnej            W myśl ustawy określającej metodę wyliczenia wysokości świadczenia, osobami uprawnionymi do pobierania wspomnianej renty są przede wszystkim dzieci własne zmarłego ale również dzieci współmałżonka oraz te przysposobione.  Należy jednak pamiętać, że rentę rodzinną w określonej wysokości dzieci będą pobierały jedynie do 16 roku życia, a także po jego ukończeniu pod warunkiem kontynuowania nauki. Istnieje jednak wyłączenie określonej grupy dzieci z prawa do wspomnianej renty, chodzi tu o podopiecznych przyjętych przez zmarłego na wychowanie w formie  rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Świadczenie to przysługuje również małżonkom jeśli w chwili śmierci uprawnionego pozostawał z nim w związku małżeńskim oraz spełnia dodatkowe warunki. Są to między innymi: ukończenie 50. roku życia, całkowita niezdolność do pracy, wychowywanie co najmniej jednego dziecka, uprawnionego do renty rodzinnej. Ponadto do pobierania omawianej należności mają prawo również małżonkowie nie pozostający ze zmarłym w związku małżeńskim jeśli w dniu jego śmierci zasądzone były alimenty.

Również rodzice mogą ubiegać się o świadczenie po swoim dziecku, jeśli przed śmiercią zmarły utrzymywał ich choć w nieznacznej części. Objęci są oni jednak takimi samymi uwarunkowaniami jak współmałżonek. To jest, wiek, wychowywanie dzieci czy niezdolność do pracy.

 

Jak obliczyć poziom świadczenia

            Wysokość renty rodzinnej ustalany jest przez pracowników ZUS po złożeniu wniosku przez uprawnionych do jej pobierania. Stawki określone są jednoznacznie w Ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  Zatem, członek rodziny, uprawniony jako jedyny do pobierania renty rodzinnej, otrzyma należność w wysokości 85 procent świadczenia pobieranego przez zmarłego. Jeżeli znajdą się dwie osoby, otrzymają 90 procent emerytury, a trzy osoby lub więcej, dostaną 95 procent. Niestety, ZUS przyznaje tylko jedną rentę, a uprawnieni pobierają ją w podzielonych równo częściach. Wysokość renty rodzinnej może zostać zmniejszona w przypadku gdy zarobki uprawnionych przekroczą 70 procent przeciętnego wynagrodzenia.

Każdy, kto pobiera to świadczenie ma pewne obowiązki w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to dostarczanie informacji związanych z wysokością przychodów, zmianie adresu zamieszkania, zakończenia nauki, prawie do emerytury lub innej renty. W przypadku braku takiej informacji, osoba pobierająca  świadczenie rodzinne będzie zobowiązana do jego zwrotu.