Podstawowym rodzajem urlopu dla pracowników jest urlop wypoczynkowy. Jego długość normuje dział 7 rozdział I ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zgodnie z art. 152 pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu, którego to nie może się zrzec. Przysługuje on pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Wchodząc na rynek pracy młodzi ludzi również posiadają prawo do takiego urlopu, wyliczany jest on jednak po każdym przepracowanym miesiącu, o wymiarze 1/12 okresu trwania urlopu w danym roku kalendarzowym. Po przepracowaniu roku, każdemu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze godzin.

Naliczanie urlopu wypoczynkowego w 2017 roku

Naliczanie urlopu            Obliczając urlop wypoczynkowy trzeba wziąć pod uwagę obecne, lecz również wszystkie poprzednie zatrudnienia danego pracownika. Nie jest istotne jak długie przerwy nastąpiły pomiędzy podjęciem nowej pracy, warto także zaznaczyć, że przyczyna lub sposób ustania stosunku dotychczasowych zatrudnień nie wypływa w żaden sposób wymiar naliczanego urlopu. W roku 2017 wynosi on odpowiednio:

  • 20 dni roboczych, w przypadku gdy okres zatrudnienia jest krótszy niż 10 lat,
  • 26 dni roboczych, w momencie, kiedy pracownik zatrudniony jest przez 10 lub więcej lat.

Naliczanie urlopu przy niepełnych umowach odbywa się proporcjonalnie, na przykład przy ½ etatu:

  • 10 dni roboczych, podczas gdy dana osoba pracuje krócej niż 10 lat,
  • 13 dni roboczych, gdy staż pracy wynosi 10 lub więcej lat.

Naliczanie urlopu a edukacja

Zgodnie z art. 155 Kodeksu pracy do okresu pracy, od którego zależy naliczanie wymiaru urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – tutaj wliczany jest okres przewidziany programem nauczania, jednak nie może to być więcej niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – okres nie dłuższy niż 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej – czas trwania nauki nie przekraczający 4 lat,
  • szkoły policealnej – okres przewidziany programem nauczania, do 6 lat,
  • szkoły wyższej – czas trwania nauki nie przekraczający 8 lat.

Oczywiście okresy nauki nie sumują się podczas naliczania urlopu wypoczynkowego. Niemniej jednak, gdy w czasie nauki jednocześnie podjęliśmy pracę, do naliczenia wymiaru urlopu przyjmuje się okres nauki lub też zatrudnienia, w zależności od tego, który z nich jest korzystniejszy dla pracownika.

W dzisiejszych czasach, przy ogromnej fluktuacji pracowników każdy z nas powinien pilnować swojego całkowitego okresu pracy. Aby zadbać o odpowiedni wymiar swojego urlopu warto przechowywać świadectwa pracy ze wszystkich firm, w których byliśmy zatrudnieni. Są one podstawą dla nowego pracodawcy do przyjęcia odpowiedniej ilości lat podczas naliczania urlopy wypoczynkowego.