Jak obliczyć urlop


W myśl art. 152 działu VII kodeksu pracy, każdemu pracownikowi przysługuje, coroczne, nieprzerywalny, płatny urlop wypoczynkowy.

Długość takiego urlopu zależy od stażu pracy. W okres stażu pracy wliczają się wszystkie zatrudnienia, bez względu na przyczynę wypowiedzenia. Nie liczą się tu przerwy w zatrudnieniu ani przerwy między nimi.

Pracownikowi przysługują dwa rodzaje wymiaru urlopu wypoczynkowego

-20 dni roboczych, jeżeli pracuje krócej niż dziesięć lat

-26 dni roboczych, jeżeli pracuje co najmniej dziesięć lat.

Do okresu zatrudnienia wlicza się czas nauki, w następujących wymiarach:

– nie dłużej niż trzy lata-dotyczy zasadniczej szkoły zawodowej

-nie dłużej niż pięć lat-dotyczy średniej szkoły zawodowej

-cztery lata-dotyczy średniej szkoły ogólnokształcącej

-sześć lat-dotyczy szkoły policealnej

-osiem lat-dotyczy szkoły wyższej w tym licencjatu.

Lat nauki nie można sumować.

Jak obliczyć urlopWynagrodzenie za obliczony urlop

Pracownikowi, za obliczony urlop przysługuje wynagrodzenie, takie samo, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie wykonywał swoje obowiązki. Dotyczy to jednak tylko stałych składników pensji, tzw. podstawy. Pozostałe elementy, takie jak premia, obliczane są na podstawie średniej kwoty, zarobionej w ostatnich trzech miesiącach. A jeżeli różnice pomiędzy nimi są duże, pracodawca może wziąć pod uwagę nawet dwanaście miesięcy.

Zasady obliczania urlopu

Urlop przysługuje pracownikowi w dni, w które wg ustalonego grafiku powinien przepracować. Obliczając urlop, należy wiedzieć i pamiętać, że jeden dzień urlopu = ośmiu godzinom pracy. Ta zasada obowiązuje również wtedy, gdy pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku, jeśli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu, skróceniu, (proporcjonalnemu do godzin pracy), podlega cały urlop, a nie liczba godzin, która przypada na jeden dzień urlopu. Jeśli pracowni zatrudniony jest na 1/1 etatu, przysługuje mu 208 godzin przy 26-u dniach urlopu i 160 godzin przy 20-tu dniach urlopu. Jeżeli na 1/2 etatu są to 104 godziny, czyli 13 dni razy 8 godzin i 80 godzin, czyli 10 dni razy 8 godzin.

Jak obliczyć pierwszy urlop

Wg kodeksu pracy, pracownik, który podjął pracę po raz pierwszy, ma prawo do urlopu po każdym przepracowanym miesiącu. Wymiar urlopu wynosi wtedy 1/12 urlopu corocznego. Obliczenia te różnią się, biorąc pod uwagę czy pracownik rozpoczął prace z pierwszym dniem miesiąca, wówczas miesiąc mija z ostatnim dniem tego samego miesiąca. Czy praca rozpoczęła się w trakcie miesiąca, wówczas miesiąc upływa w przeddzień następnego miesiąca kalendarzowego.

Jak obliczyć urlop udzielany na godziny

Zasadą jest, że urlop przysługuje pracownikowi na dni jego pracy, nie na godziny. W szczególnych wypadkach tj. gdy urlop, który został pracownikowi, jest niższy niż liczba godzin do przepracowania w danym dniu, można tę zasadę złamać. Nazywa się to urlopem na fragment dnia. Oto przykład jak taki urlop obliczyć.

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu ma 10-letni staż pracy, czyli przysługuje mu 13 dni urlopu – tj. 104 godz. Pracuje w pon. 8 godz., śr. 8 godz., pt. 4 godz. do tej pory wykorzystał 6 pn., 6 śr., 1 pt.

Czyli 6*8 godz.+6*8 godz.+1*4 godz. = 48 godz.+48 godz.+4 godz.= 100 godz. pozostały mu do wykorzystania 4 godz. Może też je wziąć w pon. albo śr. ale musi wtedy przyjść na pozostałe 4 godz.