Formy rozwiązania stosunku pracy

Nie zawsze zwolnienie z pracy jest proste i przebiega bez komplikacji. Zwłaszcza wtedy, gdy zależy nam na pewnych korzyściach, takich jak skrócenie okresu wypowiedzenia lub otrzymanie zasiłku z Urzędu Pracy.

Formy rozwiązania stosunku pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy, zarówno pracownik, jak i pracodawca mają możliwość rozwiązania współpracy w następujący sposób:

  • umowa kończy się zgodnie z terminem w niej zawartym,
  • umowa może zostać wypowiedziana z zachowaniem konkretnego okresu wypowiedzenia, za porozumieniem stron,
  • umowa może zostać wypowiedziana bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Czy można się zwolnić z pracy, z dnia na dzień?

Aby stosunek pracy mógł zostać rozwiązany bez okresu wypowiedzenia, należy spełnić pewne warunki, takie jak:

  • pracownik ma prawo do wypowiedzenia umowy o pracę, ze skutkiem natychmiastowym tylko wtedy, gdy posiada orzeczenie lekarskie, które stwierdza, że nie jest w stanie wykonywać danej pracy zarobkowej, ponieważ ma szkodliwy wpływ na jego zdrowie. Jeżeli pracodawca nie ma możliwości zmienić warunków pracy pracownika, wtedy może on wypowiedzieć umowę z dnia na dzień;
  • pracownik ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, wtedy gdy doszło do ciężkiego naruszenia jego podstawowych obowiązków przez przełożonego. Mowa tutaj o braku zapłaty za wykonywaną pracę, nieprzestrzeganie czasu pracy, czy mobbing. W takiej sytuacji oprócz możliwości natychmiastowego zakończenia stosunku pracy, pracownik może domagać się odszkodowania.

Należy pamiętać, że zakończenie współpracy, bez okresu wypowiedzenia zawsze musi być zawarte na piśmie, z podaniem uzasadnienia takiej sytuacji.

Przeczytaj też: https://www.bezpresji.pl/czym-jest-najem-okazjonalny/

Jak się zwolnić z pracy, żeby dostać zasiłek?

Wiele osób liczy na uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych, po zakończeniu stosunku pracy z danym pracodawcą. Jak to jest z tym zasiłkiem? Komu się należy? Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłek nie przysługuje osobie, która w przeciągu pół roku przed rejestracją w Urzędzie Pracy zakończyła stosunek pracy lub służbowy za wypowiedzeniem.

W sytuacji, gdy doszło do rozwiązania stosunku pracy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, z winy pracodawcy, taki zasiłek dla bezrobotnych, jak najbardziej należy się byłemu pracownikowi.

O zasiłek dla bezrobotnych mogą się również ubiegać osoby, które rozwiązały stosunek pracy za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia z powodu:

  • zmiany adresu zamieszkania pracownika,
  • upadłości lub likwidacji zakładu pracy,
  • zmniejszenia zatrudnienia, z przyczyn które dotyczą pracodawcy.

Źródło: https://przyciagnijsukcesy.pl/