VAT-7 online

Po raz pierwszy podatek VAT został wprowadzony w 1954 roku we Francji w 1954 roku. Natomiast w Polsce podatek ten obowiązuje od 1993 roku.

Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług, dotyczy zarówno sprzedawców, jak i nabywców, gdyż jego wartość jest doliczana do wartości netto transakcji kupna-sprzedaży. Mechanizm jego rozliczenia polega na tym, że wysokość podatku jest przerzucona na konsumenta. Jest on wprowadzany po kolei na każdym etapie produkcji przez podmioty, które wnoszą wartość dodaną. Firma dokonując rozliczenia tego podatku płaci go w wysokości ustalonej od wartości sprzedaży netto. Przedsiębiorca ma prawo odliczyć podatek VAT wtedy gdy, wydatek, z którym podatek jest powiązany, ma związek z działalnością opodatkowaną. W obecnym stanie prawnym można wyróżnić dwa rodzaje podatku VAT, czyli podatek VAT należny i naliczony. Podatek VAT należny jest od sprzedaży, zaś naliczony to podatek od zakupu. Podatek VAT naliczony to kwota, o jaką nabywca ma możliwość obniżyć podatek VAT należny w deklaracji VAT.

Podatek VAT należy do podatków pośrednich, bowiem nie jest on płacony bezpośrednio w urzędzie skarbowym, ale podczas nabycia towaru lub usługi i zawiera się w cenie brutto. Podatnik VAT ma obowiązek złożyć w urzędzie deklaracje VAT.

VAT w 2019 roku składa się w urzędzie skarbowym, który jest właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. W deklaracji trzeba ująć te czynności, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał w danym okresie. Właściwie odliczenia podatku dokonać można wyłącznie w rozliczeniu za okres, w którym podatnikowi, zgodnie z ustawą o VAT, przysługuje takie prawo. Zatem do sporządzenia prawidłowej deklaracji VAT-7 istotne jest to, aby ująć transakcję we właściwym okresie rozliczeniowym oraz zastosować prawidłową stawkę podatku VAT.

VAT w 2019

Deklaracja podatku od towarów i usług składana jest wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Deklarację VAT-7 należy złożyć w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym. Druk VAT-7 należy  do najczęściej wypełnianych i przesyłanych e-deklaracji. Wykorzystując program VAT vat-7.pl można wypełnić i wysłać e-deklarację VAT-7 online albo pobrać program na komputer. Aplikacja ta zawiera wygodny kreator, który pomaga w wypełnieniu druku. Na zakończenie warto nadmienić, iż od 1 listopada 2019 roku obowiązują nowe wzory deklaracji dla podatku VAT. Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług określa wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług: VAT-7(20), VAT-7K(14), VAT-8(10), VAT-9M(9).

Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M stosuje się począwszy od rozliczenia za listopad 2019 roku. Z kolei zaś VAT-7K od rozliczenia za czwarty kwartał 2019 roku.