Leasing - wady i zalety

Każde przedsiębiorstwo celem rozwoju wymaga nakładów inwestycyjnych. Do najbardziej tradycyjnych źródeł finansowania należy bezsprzecznie kredyt gotówkowy. Głównie z uwagi na fakt, że dzięki niemu firma pozyskuje środki finansowe, które może wykorzystać na dowolny cel. Jednakże w przypadku zakupu samochodów bądź sprzętu filmowego bardzo częstą formą finansowania wybieraną przez przedsiębiorców jest leasing. Wynika to przede wszystkim z faktu, że jako długoterminowy rodzaj dzierżawy obejmuje on wszelkie możliwe środki trwałe, a nawet nieruchomości.

 • Czym zatem jest leasing?
 • Jakie są jego rodzaje?
 • I jakimi wadami i zaletami się cechuje?

Czym jest leasing?

Leasing jest rodzajem umowy cywilnoprawnej pomiędzy podmiotem finansującym, czyli leasingodawcą i osobą korzystającą z leasingu określaną mianem leasingobiorcy. Umowa leasingowa jest specyficznym rodzajem umowy dzierżawy, w której leasingodawca oddaje w użytkowanie leasingobiorcy opisany umową przedmiot leasingu na określony czas i w zamian za comiesięczne opłaty nazywane czynszem leasingowym. Przy czym zawarcie umowy leasingu wiąże się z koniecznością uregulowania czynszu inicjalnego, czyli opłaty początkowej. Kwota powyższej opłaty wpływa bezpośrednio na wysokość późniejszych rat leasingowych.

Jakie są rodzaje leasingu?

W przypadku leasingu podobnie jak przy kredytach istnieje kilka jego form. Najbardziej podstawowym podziałem jest

 • leasing kapitałowy nazywany finansowym
 • oraz leasing usługowy określany mianem operacyjnego.
 • Ponadto istnieje jeszcze leasing zwrotny, który funkcjonuje w ramach leasingu operacyjnego lub finansowego.

W leasingu finansowym leasingobiorca ma pełne prawo do wprowadzenia przedmiotu leasingu do ewidencji środków trwałych i odpisów amortyzacyjnych. Nie może jednak wliczać w koszty wysokości całej raty, lecz jedynie jej część odsetkową. Dodatkowo po zawarciu umowy jest zobowiązany do uregulowania w całości i z góry podatku VAT za cały okres trwania umowy.

W leasingu operacyjnym natomiast leasingobiorca jest uprawniony do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu jednakowo opłaty początkowej, pełnej wysokości rat czynszowych, a także wydatków związanych z eksploatacją przedmiotu leasingu, pomimo iż przez cały okres trwania umowy przedmiot leasingu należy do środków trwałych leasingodawcy. Leasing operacyjny różni się od finansowego również sposobem regulowania podatku VAT. Ponieważ w przypadku leasingu operacyjnego podatek ten naliczany jest do każdej raty.

Leasing zwrotny jest mocno specyficznym rodzajem leasingu. Ponieważ w jego przypadku przyszły leasingobiorca odsprzedaje leasingodawcy przedmiot leasingu i celem możliwości dalszego użytkowania przedmiotu zawiera z leasingodawcą umowę leasingu.

Szczegółowe informacje dotyczące leasingu i jego form dostępne są na stronie https://pragmago.pl/porada/co-to-jest-leasing-i-jakie-sa-jego-rodzaje/ Warto się z nimi dokładnie zapoznać przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy leasingu i wyborem jego formy.

Jakie są wady i zalety leasingu?

Do najistotniejszych zalet leasingu należą między innymi

 •  uproszczone procedury weryfikacji,
 • minimum formalności,
 •  a także krótki czas oczekiwania na decyzję.

Olbrzymią zaletą z punktu przedsiębiorcy jest też oczywiście możliwość księgowania kosztów ponoszonych w związku z leasingiem. Do listy profitów należą również

 •  opcja płynnego finansowania przedsiębiorstwa bez angażowania środków własnych w inwestycje.
 • Możliwość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy za znacznie niższą kwotę niż wartość rynkowa danego przedmiotu.
 •  Przy leasingu środków transportu wartością dodaną jest też z pewnością możliwość skorzystania z usług dodatkowych takich jak opcja pomocy drogowej, perspektywa dokonywania przeglądów w autoryzowanych stacjach czy możliwość otrzymania w razie potrzeby samochodu zastępczego. Oczywiście w ramach miesięcznej raty.
 • I co najważniejsze brak wpływu umowy leasingu na zdolność kredytową leasingobiorcy.

Do największych cech negatywnych leasingu należy fakt, że przez cały okres trwania umowy leasingowej właścicielem przedmiotu leasingu jest leasingodawca. Co w praktyce oznacza, że może on zobowiązać leasingobiorcę do konkretnego sposobu użytkowania przedmiotu umowy. I opcjonalnie może określić dodatkowe warunki ubezpieczenia.