kodeks pracy wynagrodzenie

Wstęp

Jak głosi znane przysłowie, za pracę należy się płaca. Dlatego warto mieć świadomość, jakie prawa nam przysługują, jak wygląda system udzielania wynagrodzenia, jaki czas ma pracodawca na zapłacenie nam za naszą pracę. Nieznajomość prawa szkodzi, dlatego warto na własną rękę, dowiedzieć się jak wygląda ta kwestia od strony przepisów prawa. Najlepszym źródłem informacji na temat praw przysługujących ci jako pracownikowi jest kodeks pracy.

Kodeks pracy – wynagrodzenie

kodeks pracy wynagrodzenieTa kwestia wyjaśniona jest w dziele trzecim kodeksu pracy. W rozdziale pierwszym znajdziemy informacje dotyczące wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, takie jak:
– w zależności od liczby zatrudnianych pracowników, mamy inne regulacje prawne dotyczące wynagrodzenia
– w regulaminie wynagradzania pracodawca może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania
– regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania
– regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy
– uściślenie jakie warunki muszą być zawarte w podpisywanej umowie (wynagrodzenie zasadnicze, warunki wykonywanej pracy, kwalifikacje zawodowe pracowników, innych świadczeń związanych z pracą)
– pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową
Następnie, w kodeksie pracy znajdziemy kolejny podrozdział, mówiący już tylko o specyfice wynagrodzenia.
wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy
wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią
– za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje. Jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu

Ochrona wynagrodzenia za pracę:
– pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę
– wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie
– jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym
– pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie
– z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia